JPK dotyka mikroprzedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego na potrzeby JPK_VAT.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT?

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego firmy. Przesyła się go, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie.

Kogo dotyczy obowiązek wysyłania JPK_VAT?

Obowiązek wysyłania VAT_JPK dotyczy przedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Obowiązek wysyłania JPK_VAT jako pierwsi odczuły największe przedsiębiorstwa. Duże firmy wysyłają JPK_VAT od początku 2016 roku. Od stycznia 2017 roku dołączyły do nich małe i średnie przedsiębiorstwa, tzw. MSP. Mikroprzedsiębiorstwa dołączą do pozostałych z 1 stycznia 2018 roku.

Jakiej wielkości jest moje przedsiębiorstwo?

O zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do określonej kategorii decydują trzy kryteria:

 • liczba zatrudnionych osób,

 • roczny obrót,

 • całkowity bilans roczny.

Przedsiębiorstwa zaliczają się do poszczególnych kategorii zgodnie z poniższymi parametrami:

Mikroprzedsiebiorstwo.
Zatrudnia mniej niż 10 pracowników. Roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo.
Zatrudnia mniej niż 50 pracowników. Roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo.
Zatrudnia mniej niż 250 pracowników. Roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Duże przedsiębiorstwo.
Zatrudnia co najmniej 250 pracowników. Roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 miliony euro.

Jestem mikroprzedsiębiorcą. Co mam teraz zrobić z tym JPK?

Jeśli „jesteś VAT-owcem” to od 1 stycznia 2018 r. masz obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Jeśli Twoją księgowość prowadzi wykwalifikowane biuro rachunkowe korzystające z renomowanego oprogramowania do obsługi finansowo – księgowej to właściwie nie masz się o co martwić. Potwierdź jedynie ze swoją księgową, że jest przygotowana do wysyłania JPK.

Jeśli samodzielnie prowadzisz swoją księgowość to potwierdź u dostawcy oprogramowania, z którego korzystasz, że będziesz mógł za jego pomocą wysyłać JPK_VAT. Możesz też przekazać prowadzenie swojej księgowości w ręce kompetentnej głównej księgowej. Nasze biuro rachunkowe jest przygotowane do wysyłania JPK_VAT w imieniu naszych Klientów.

Jeśli samodzielnie prowadzisz swoją księgowość i nie korzystasz z programów księgowych, do wysyłania JPK_VAT możesz skorzystać z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów – Klient JPK 2.0.

Kto nie musi wysyłać JPK_VAT?

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składają podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują jedynie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług (VAT), wskazane w ustawie o VAT. Ustawodawca zdefiniował je w poniższy sposób:

 • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),

 • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),

 • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

JPK_VAT to nie jedyny JPK.

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, będą mieli obowiązek przekazywania innych struktur JPK na żądanie organów podatkowych, np. w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

JPK na żądanie obejmują:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR,

 • wyciąg bankowy – JPK_WB,

 • magazyn – JPK_MAG,

 • faktury VAT – JPK_FA,

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,

 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Na udostępnienie żądanych plików JPK będzie nie mniej niż 3 dni. Można je będzie dostarczyć na dowolnym nośniku danych. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możliwe będzie zwrócenie się do organu podatkowego o wydłużenie wyznaczonego terminu. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.

Kiedy należy przesyłać JPK_VAT?

Plik JPK_VAT podobnie jak deklarację VAT-7 czy też VAT-7K należy składać do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca (do 25 lutego za styczeń, do 25 marca za luty, itd.). Ten obowiązek dotyczy również przedsiębiorców, którzy rozliczali się do tej pory metodą kwartalną! Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nadal umożliwiają kwartalne składanie deklaracji VAT, natomiast JPK_VAT musi być składany co miesiąc.

Jakie są sankcje za niezłożenie w terminie JPK_VAT?

Jednolity Plik Kontrolny ma charakter informacji podatkowej. Niezłożenie go w ustawowym terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub jeśli wartość uszczuplenia należności podatkowej przekracza 10.000 zł, przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę brane są pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu karalnego.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2017 roku wysokość grzywien kształtuje się następująco:

 • od 200 zł do 4000 zł (nałożona mandatem),

 • od 200 zł do 20 000 zł (nałożona nakazem sądu),

 • od 200 zł do 40 000 zł (nałożona wyrokiem sądu).

Przy ustalaniu wysokości grzywny brana jest pod uwagę sytuacja majątkowa i rodzinna oraz możliwości zarobkowe sprawcy.

W przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2017 r. wynosi od 66,66 zł do 26 664 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to:

 • od 666,60 do 5 332 800 zł kara wymierzona nakazem sądu,

 • od 666,60 zł do 19 199 995,20 zł kara wymierzona wyrokiem sądu.

JPK

Mamy nadzieję, że udało nam się wyjaśnić Ci, że nie taki JPK straszny. Warto już teraz zweryfikować czy będziesz gotowy do wysyłania JPK_VAT w terminie.

A jeśli do tej pory samodzielnie prowadziłeś(-aś) księgowość swojego mikroprzedsiębiorstwa i obawiasz się, czy poradzisz sobie z wysyłaniem JPK_VAT to zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego.

Żródło: http://www.finanse.mf.gov.pl