Biała lista podatników VAT startuje z pierwszym września. Nowy wykaz podatników VAT łączy w sobie wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Będzie prowadzona w wersji elektronicznej przez szefa KAS.

Obok niewątpliwych korzyści z wprowadzenia wykazu dla przedsiębiorcy pojawią się dodatkowe obowiązki, o których możesz przeczytać poniżej.

Biała lista podatników VAT – założenia.

Jednym z głównych założeń powstania listy było ułatwienie przedsiębiorcom weryfikacji ich kontrahentów, dzięki m.in. lepszemu wyszukiwaniu danych o podmiotach gospodarczych. Biała lista podatników VAT będzie bowiem umożliwiała ich wyszukiwanie nie tylko po Numerze Identyfikacji Podatkowej, ale również po fragmencie nazwy firmy czy nazwisku przedsiębiorcy.

Sankcje za płatności na niewłaściwy rachunek.

Podstawową informacją, którą będzie zawierała lista to numery rachunków bankowych, na które powinny być opłacane faktury VAT wystawiane przez przedsiębiorców. Jest to o tyle istotne, że za wpłatę należności na inny rachunek bankowy będą na wpłacającego nałożone sankcje:

 • brak możliwości zaliczenia „nieprawidłowo” zrealizowanej płatności w koszty uzyskania przychodów

 • objęcie nabywcy solidarną odpowiedzialnością za nierozliczony przez kontrahenta VAT od transakcji, której dotyczy płatność

Ustawodawca dla roztargnionych przedsiębiorców przewidział wyjście awaryjne. Jeśli płatność zostanie zrealizowana na rachunek bankowy niewyszczególniony na wykazie podatników VAT to przedsiębiorca nie poniesie z tego tytułu konsekwencji, o ile w ciągu trzech dni od zlecenia przelewu powiadomi o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Obowiązek płatności na rachunek z białej listy dotyczy transakcji powyżej 15.000 zł.

Na liście sprawdzisz nie tylko numer rachunku.

Poza numerami bankowych rachunków rozliczeniowych biała lista podatników VAT będzie obejmowała:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko

 • numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;

 • numer REGON, o ile został nadany

 • numer PESEL, o ile podmiot posiada

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany

 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną

 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej

 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL

 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL

 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL

 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT

 • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT

Od kiedy biała lista podatników VAT zacznie działać?

Przepisy o białej liście podatników VAT zaczną obowiązywać od 1 września 2019 roku. Sankcja za regulowanie należności na „nieprawidłowe rachunki” będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Konsekwencje wprowadzenia zmiany.

Nie ma róży bez kolców. Poza bezsprzecznymi zaletami związanymi z wprowadzeniem listy podatników VAT, nie można nie wspomnieć o konsekwencjach jej wprowadzenia.

Lista ma pomóc w uszczelnieniu systemu więc nakłada na podatnika obowiązek sprawdzenia prawidłowości numeru rachunku kontrahenta, co będzie się wiązało z koniecznością dodatkowych weryfikacji:

 • w dniu zlecenia przelewu weryfikujemy czy rachunek, na który planujemy zapłacić za fakturę znajduje się na białej liście podatników VAT

 • po zrealizowaniu przelewu weryfikujemy, czy pieniądze trafiły na właściwy rachunek (znajdujący się na liście), by w przypadku stwierdzenia błędu móc poinformować o nim naczelnika urzędu skarbowego

 • w momencie ewidencjonowania zapłaconej faktury VAT w systemie księgowym księgowa musi zweryfikować, poprawność przelewu, by móc zaliczyć w koszty poniesiony przez przedsiębiorcę wydatek

Realizacja dodatkowych, opisanych powyżej czynności wynikających bezpośrednio z wprowadzonych przez ustawodawcę zmian, ograniczy możliwość poniesienia przez przedsiębiorcę sankcji.

Z początkiem listopada 2019 roku wchodzi w życie obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dla transakcji powyżej 15.000 zł. O split payment (MPP) informowaliśmy w naszym Przyborniku w ubiegłym roku. Warto więc wprowadzając nowe zasady działania – opisane powyżej – uwzględnić w nich również obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności dla części przelewów.