Rejestracja w CRBR.

Obowiązek zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa z dnia 1 marca 2018 r.), które weszły w życie 13 października ubiegłego roku.

Zgodnie z nimi, do zgłaszania informacji i ich aktualizacji są zobowiązane:

 • spółki jawne

 • spółki komandytowe

 • spółki komandytowo-akcyjne

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • proste spółki akcyjne (od 1 marca 2021)

 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
  2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Informacje do zgłoszenia.

Na podstawie przepisów ustawy (art. 59) zgłoszeniu do CRBR podlegają:

 • dane identyfikacyjne spółki

 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego, a w przypadku więcej niż jednego beneficjenta rzeczywistego – dane każdego z beneficjentów rzeczywistych

 • dane członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, a w przypadku więcej niż jednego członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki – dane każdego z członków organu lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki

Termin złożenia zgłoszenia

Spółki, które zarejestrowano w KRS po wejściu w życie przepisów ustawy (czyli po 13 października 2020) obowiązuje rejestracja w CRBR w ciągu najpóźniej 7 dni od wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany w przekazanych informacjach również powinny być realizowane w trybie siedmiodniowym.

Z kolei w przypadku spółek, które powołano do życia przed wejściem w życie przepisów ustawy, obowiązuje rejestracja w CRBR do 13 lipca 2020 roku. Przy składaniu pierwszego zgłoszenia spółki te obowiązuje również inna data zdarzenia, którą należy wskazać przy rejestracji. Jest nią data faktycznego przesłania zgłoszenia do CRBR. Dla późniejszych wpisów (aktualizacje informacji) datą zdarzenia, które powoduje konieczność aktualizacji danych w CRBR jest faktyczna data jego wystąpienia.

Sposób rejestracji w CRBR.

Rejestracja w CRBR ma formę zgłoszenia elektronicznego. Zgłoszenie składa się nieodpłatnie zgodnie ze wzorem udostępnionym poprzez stronę crbr.podatki.gov.pl.

Więcej informacji znajdziesz na stronie > Ministerstwa Finansów <.