Główna księgowa to brzmi dumnie.

Głównie ze względu na zakres wiedzy, który trzeba przyswoić, żeby takim tytułem móc się posługiwać. Poza wiedzą niezbędne jest również zdobywane latami doświadczenie.
Główna księgowa to wspólnie z  Właścicielem / Prezesem / Dyrektorem Finansowym osoba najlepiej obeznana z finansami przedsiębiorstwa.
To duża odpowiedzialność, do udźwignięcia której potrzebne jest wzajemne zaufanie.
To również odpowiedzialność karno – skarbowa związana z prowadzoną na rzecz mocodawcy ewidencją operacji gospodarczych.
Właściciele firm nie zawsze zdają sobie z tego sprawę i dziwią się, dlaczego profesjonalni księgowi nie poprowadzą pełnej księgowości za trzysta czy czterysta złotych miesięcznie. A może nie chodzi o to, że nie wiedzą o odpowiedzialności tylko nie chcą sobie zajmować tym głowy dopóki coś się nie wydarzy. Dlatego to właśnie główna księgowa musi być czasem odpowiedzialna za obie strony.

Główna księgowa

główna księgowa

Ostatnie kilka tygodni poświęciłam na odświeżenie wiedzy. Głównie ze względu na nieustający proces wprowadzania zmian w polskim prawie. Zakres tematów, który zgłębiałam na kursie zaawansowanym dla głównych księgowych prezentuję poniżej.

 • Prawo pracy. Systemy ubezpieczeń społecznych. Kadry i płace.

 • Organizacja rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zasady ewidencji bilansowej oraz ujęcie podatkowe – rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne. Inwestycje długoterminowe.

 • Leasing w ujęciu prawa bilansowego i KSR. Zasady ewidencji bilansowej – aktywa obrotowe (zapasy, rozrachunki, kapitały, zobowiązania). W ramach rozrachunków także ZFŚS oraz inne rozrachunki z pracownikami (podróże służbowe).

 • Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

 • Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego. Prawo handlowe. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Prawa spółek. Połączenia i przekształcenia jednostek gospodarczych.

 • System podatkowy w Polsce. Ordynacja podatkowa. Postępowanie podatkowe. Podatki pośrednie (PCC, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu).

 • Sprawozdanie finansowe. Bilans i informacja dodatkowa do bilansu – zasady sporządzania sprawozdania i wyceny składników majątkowych, procedury i czynności związane z zamknięciem okresów księgowych.

 • Sprawozdanie finansowe. Rachunek zysków i strat. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe. Odroczony podatek dochodowy. Podział i rozliczenie wyniku finansowego.

 • Sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych – Cash Flow.

 • Sprawozdanie finansowe w ujęciu MSR/MSSF.

 • Prawo upadłościowe – rachunkowość jednostek w upadłości i likwidacji.

 • Połączenie jednostek gospodarczych.

 • Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.

 • KSR – kontrakty długoterminowe – aspekty bilansowe i podatkowe.

 • KSR – utrata wartości aktywów.

 • KSR – zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja. Zasady przygotowania zestawienia zmian w kapitale własnym z ujęciem błędów.

 • KSR – Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe.

 • Podatek od towarów i usług VAT.