Polityka prywatności.

Wstęp.

Szanujemy prywatność Użytkowników naszej strony internetowej i udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby uświadomić w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe. Chcemy by każdy z Użytkowników mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszego serwisu.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Kazimierscy Sp.J. Anna Kazimierska (Kazimierscy Sp.J.) danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową kazimierscy.pl.
Polityka prywatności zawiera także regulacje dotyczące plików „Cookies”.

Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Spółka Kazimierscy Sp.J. Anna Kazimierska z siedzibą w Izabelinie (05-080), ul. Krótka 32, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000205504, NIP 1181733728, REGON 015726544.

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań związanych z polityką prywatności, prosimy o kontakt pod adres meilowy: ado@kazimierscy.pl.

Ochrona Danych Osobowych.

Przywiązujemy dużą uwagę do ochrony danych osobowych oraz prywatności naszych Klientów i osób korzystających ze strony internetowej. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej. Dane osobowe jak również inne zebrane przez nas dane Klientów oraz Użytkowników strony internetowej, przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej zgody. Robimy to wyłącznie w określonym celu oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 93/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” czy też „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”)
 • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
 • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204),
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Bezpieczeństwo danych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.

Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych. Nasza Witryna została wyposażona w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować przesyłane dane pomiędzy użytkownikiem strony internetowej a serwerem, do którego wysyłane są informacje i dane na temat użytkownika.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik lub współpracownik Kazimierscy Sp.J. mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Przetwarzanie Danych Osobowych.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług przez Kazimierscy Sp.J.. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług przez Kazimierscy Sp.J..

Uprawnienia Użytkownika.

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych masz następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzanealbo gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wycofana,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: ado@kazimierscy.pl.

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz naszych usług.

 1. Nazwa.pl Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 1. UAB “MailerLite”– w celu korzystania z systemu MailerLite, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, na potrzeby wysyłania newslettera,
 2. Osoby, które przy świadczeniu na rzecz Kazimierscy Sp.J. usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
 3. Podwykonawcy, którzy mogą brać udział w świadczeniu na Twoją rzecz usług oraz odpowiadać na Twoje wiadomości e-mail.

Zakres przetwarzania danych.

Zapytania.

Składając zapytanie, musisz podać dane potrzebne do udzielenia odpowiedzi, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, telefon. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zapytania.

Dane przekazane w związku z zapytaniem wykorzystywane są w celu przesyłania Ci odpowiedzi, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas składania zapytania.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Newsletter.

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać Nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywani newslettera, co stanowi nasz uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt.

Kontaktując się z Nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz Nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z Nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na Nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze.

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” (zwane również ciasteczkami) to małe pliki tekstowe składające się z szeregu liter i cyfr wysyłane przez odwiedzaną stronę internetową. Zapisywane są na urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, tablecie, z którego Państwo korzystają podczas przeglądania strony internetowej.

Pliki „cookies” nie zawierają danych identyfikujących Użytkowników, a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. W plikach „cookies”, znajdują się różne natomiast informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej Witryny. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył, dzięki temu wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji użytkownika. Pliki „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanej do przeglądania stron internetowych. Dzięki nim możemy np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z plików „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji na naszej stronie.

Charakter wykorzystywanych przez nas plików „cookies”.

 • Stałe pliki „cookies”są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej.S łużą do przechowywania informacji np. w celu uwierzytelnienia w ramach Witryny co znacznie przyspiesza i ułatwia korzystanie z naszej strony. Stałe pliki „cookies” mogą pozostawać na komputerze dni, miesiące a nawet lata lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
 • Tymczasowe pliki „cookies” (sesyjne)są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, z której Państwo korzystali podczas przeglądania naszej strony.
 • „Funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • Pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny;
 • Pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych– (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. są zamieszczane w Państwa urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od Kazimierscy Sp.J.. Nasz rola ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku, które korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie Informacje te pozyskuje i zarządza nimi wyłącznie podmiot zewnętrzny, a nie Kazimierscy Sp.J..

Jak wyłączyć pliki „cookies” w przeglądarce?

Każdy użytkownik Internetu może decydować jakie pliki „cookies” chce używać. Może je dostosować do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików „cookies” lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej, z której korzysta. Jednak wyłączenie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszej Witryny, w szczególności tych wymagających logowania do naszej Witryny.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać te informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików „cookies” w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zmiany dotyczące Polityki prywatności.

Wszelkie zmiany w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w niniejszej polityce prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie klientów i użytkowników poprzez opublikowanie nowej wersji w Witrynie. W takim przypadku po skorzystaniu z Witryny ponownie zostanie Państwu wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania „cookies” za pośrednictwem serwisu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach „cookies” to wejdź na stronę wszystkoociasteczkach.